سهیلا عبدالحسینیزندگی نامه
نویسنده، منتقد ادبی، مدرس داستان. عضو هیات مدیره انجمن قلم. عضو هیات بازرسان انجمن قلم. عضو شورای عالی سازمان بسیج هنرمندان. کارشناس داستان وزارت فرهنگ و ارشاد. مسئول دفتر ادبیات داستانی بسیج. مسئول شورای اقتباس ادبی سیما فیلم. دبیر بخش داستان نشریه اصحاب قلم. مسئول واحد تحقیقات سینمایی بنیاد جانبازان. دبیر جشنواره قلم زرین. داور جشنواره قلم زرین و جشنواره بسیج هنرمندان.

کتاب ها
از نگاه آینه، خانه دوست، سیلوانا، خداحافظ آقای رئیس، صادقانه، دنیا بدون لیلی، صلیب و ستاره، خواب ها کمی غیر عادی اند، مردی که سایه نداشت. باید امشب بروم و...

جوایز
رتبه اول مسابقه طنین ایثار
رتبه اول خاطره داستانی بسیج
رتبه برگزیده داستان سیلوانا
رتبه های برگزیده برای داستان های کوتاه

نقد ها
تصویر واقعیت در داستان
پرگویی هایی که پیرنگ را بی رمق می کند
راوی کیست
داستان دینی یا تاریخی؟
داستان تاریخی، طرح کهنه، پوشش نو
حضور عوامل تاثیرگذار
راوی سیال ذهن
هماهنگی میان طرح و مضمون
درک مضمون
محدوده داستان
رئالیسم سرد
آرایه های داستان
تخیل و توهم
داستان یا زندگینامه
صبر، تلاش، تمرین
یک صراحت زیبا
نمایش روند منطقی کنش و واکنش
دنیای فانتزی
احترام به مخاطب
نقش نماد در داستان
تحول شخصیت
سیال ذهن
تضاد
ثبت خاطرات
معنا در زنجیره حوادث
شناخت اصول
ایده ای پر مایه
طرح فلسفی
ارزش های واقعی را دریابیم
سطح و عمق داستان
کاربرد طنز
عصر پست مدرن
ویرایش طرح
ارزش توصیف
روان و پیچیدگی هایش در داستان
انتخاب و پرداخت گره داستان
جایگاه آگاهی
گره های روانی
اهمیت طرح و پیرنگ
زاویه دید، ابزاری کارگشا
درک مخاطب
فیلم یا داستان
شناخت انواع گره های داستانی
رسم نامرسوم
کنش و واکنش ناهموزن
بازتاب روان پریشی در داستان
شعر و شعور
اتکاء بر مخاطب
جایگاه پیام
قصه ای آغشته به شعر


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت