احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
لحن شخصیت باید با موقعیت تناسب داشته باشد.
این / آن / و اما / پایان
با خواندن داستان خوب به زبان خوب برسید.
کمی فنی‌تر به داستان نگاه کنید.
ویرایش بیشتر، داستان بهتر
پیام روشن نشانه متقن می‌خواهد.
دوپهلو گفتن بهتر از دروغ گفتن است.
داستان را عمیق‌تر کنید.
در داستان کوچک باید شفاف بود.
یک حس گاهی کافی است.
زبان خوب محتوا را تحت تاثیر قرار می دهد.
جایی که تصویر لازم است توصیف نکنید.
در داستان نویی راه غیرمستقیم زودتر به مقصد می‌رسد.
کوتاه بودن شرط نیست، کامل بودن شرط است.
ویرایش کن تا موفق باشی.
نوع داستان تعیین کننده نیازهای آن است.
داستان هرقدر هم که کوتاه باشد منطق داستانی می‌خواهد.
تناسب زمانی برهم نخورد.
جهان‌های متضاد بهترین مکان شکل‌گیری داستان هستند.
یک تغییر کوچک در داستان کوچک آن را به یک داستان بزرگ تبدیل می‌کند.
سعی کنید بیدلیل حاشیه نروید.
داستان، داستان است.
امتداد کنش را حفظ کنید.
ابتدا شناخت داستان و بعد نوشتن.
داستان‌نویسی یعنی برهم زدن هنرمندانه قواعد بازی.
از اطاله به شدت پرهیز نمائید.
کمترین کلمات هم می توانند پیرنگ بسازند.
شوک انتهایی می‌تواند تهدید باشد تا فرصت.
کمترین نشانه فرمی را روی کاغذ قرار دهید.
داستان می‌تواند یک حس کلی تصویری باشد بدون تفسیر جزئیات.
چینش بهتر داستان بهتر می‌سازد.
بازی‌های زبانی را یاد بگیرد.
زبان خوب می‌تواند خواننده را به قصه علاقمند کند.
کدام شخصیت اصلی‌تر است؟
پازل شخصیتی را همیشه کامل کنید.
گاهی متن باید بلندتر شود.
شخصیت فرعی را زیادی پررنگ نکنید.
قطعه ادبی احساس محور است.
شخصیت را اسیر مصلحت‌های خود نکنید.
گاهی فرم تابع راوی است.
از همه ابزار داستان خود برای نوشتن بهره بگیرید.
صدای بسته شدن در باید به گوش برسد.
از موقعیت نهایت بهره را ببرید.
خودتان را از داستان دور نگه دارید.
پایان بد همه داستان را از بین می‌برد.
به نیاز خواننده توجه کنید.
متن کوچک (مینیمال) ایهام و معما نمی‌سازد.
از گشایش خوب به پایان خوب می‌رسیم
نگذارید ذهن‌تان بر داستان چیره شود.
گاهی مکث خوب است.


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت