احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
تناقض عنصری است که هر داستانی را زیبا می‌کند
غلبه حسی تنها دلیل انتخاب تصاویر نیست
ایده و فرم را به هم نزدیک کنید
ویرایش اثر، بخشی از فرآیند نگارش است
داستان مینیمال یک داستان تکنیکی است
قالب داستان بر میزان باورپذیری آن تاثیر دارد
استمرار شخصیتی را فراموش نکنید
به وضوح تصاویر اهمیت بدهید
اتفاقات داستان را آب و تاب بدهید
هر برشی از زندگی، داستان نیست
ابتدا قالب خود را بشناسید
گاهی باید اهمیت داستان را از نگاه راوی دید
بازنویسی، صیقل متن است
خودتان را به حجم محدود نکنید
تشخیص گروه سنی هدف بسیار مهم است
حجم را نیاز داستان تعیین می‌کند
داستان مینیمال به سمت حداقل شدن سیر می‌کند.
الزامات داستان طنز
داستان مینیمال، تحرک مکانی زیادی نمی‌خواهد
بگذارید عنوان تفکربرانگیز باشد
برخی داستان‌ها کوتاه نمی‌شوند
راهی برای نشان دادن بیابید
صادقانه حرف زدن تاثیرگذارتر از شاعرانه حرف زدن است.
داستان کودک با تصاویر خوب کامل می‌شود
مینیمال‌نویسی هنر مربی‌گری کلمات است
پایان غیرمحتمل بهترین پایان‌هاست
زبان واحد لازمه فرم درست است
داستان مینیمال یک تصویر صرف نیست.
روی کنش‌ها و دیالوگ‌ها هوشمندانه فکر کنید
مینیمالیسم یعنی دیدن نقطه‌ای از یک لکه
جزئیات موفقیت یک داستان را می‌سازند
کمی به سمت سادگی بیایید
گاهی حذفیات داستان شما را کامل می‌کنند
تناسب زمانی را از دست ندهید
در مینیمال از جملات استفاده چند منظوره بکنید
غیرمستقیم‌گویی در داستان مینیمال
داستان مینیمال نباید به شکل معادله باشد
حذف، شکل‌های مختلف دارد
زمان را می‌شود غیرمستقیم نشان داد
توجه به حجم داستان مینیمال
پیچیدگی‌ها داستان‌ساز هستند
منظر روایت باید صحیح باشد
هر برشی از زندگی، داستان نیست
به نظم روایت دقت کنید
از نام داستان در مینیمال‌نویسی کمک بگیرید
توجه به فرم، ضرورت اول ِ داستان‌نویسی
مراقب تناقض‌ها باشید
حادثه یعنی تحول
قواعد در خدمت داستان هستند و نه داستان در خدمت قواعد.
خواننده به تصویر مشخص نیاز دارد