مهدی کفاش

کتاب ها
- یکی بود...سه تا نبود
- وقت معلوم
- قرار مهنانقد ها
انتخاب نامناسب زمان روایت
بنفشه آفریقایی یک عاشقانه ایرانی
سوژه‌های خوب، اما ناتمام
هر صحنه، گفتگو و توصیف هرچند زیبا که داستان شما را به پیش نمی‌برد، بی‌رحمانه حذف کنید!
عمل داستانی نیازمند گره داستانی مناسب است
تنش‌آفرینی به جا، راز ایجاد تعلیق!
آشنایی‌زدایی از کهن الگو
وظیفه پیرنگ، روشن کردن ابهام‌ها و بیان "چرایی"ها است.
داستان واقعی وجود ندارد!
"آشنایی‌زدایی" یعنی برکشیدن معنای تازه
سوژه‌ی تازه‌ای نیست
شبه طرح
اولین هدف نویسنده بیان یک موضوع اصلی است.
ناداستانی شبیه جُستار
به جای شخصیت حرف نزنید
جزئیات ناکارآمد!
داستان ناقص یعنی داستانی که برای فهمیدنش نیاز به الصاق توضیحات نویسنده است!
داستانی که می‌توان در یک نشست خواند
داستان کوتاه قالب مناسبی برای پیام‌های پرتعداد نیست!
«زار» داستانی خوب، برآمده از ادبیات فولکلور جنوب
مونولوگی از جنس حدیث نفس!
داستانی با یک صحنه!
وقتی داستانی نیست نقد را چه حاصل؟
یک یادداشت شخصی!
بیان احساس باید در خدمت روایتی جذاب باشد
داستانی با ضرباهنگ سریع
پایان راه داستان و آغاز راهی تازه
دو راه برای جذابیت مضمون و داستان
نوشتن مینی‌مال، کاری است سهل و ممتنع!
به جای مستقیم‌گویی به فهم و درک خواننده اعتماد کنید!
شما قدر کلمات را می‌دانید
پایان غافلگیرکننده داستانک، مهم اما ناکافی!
لگام کلمات سرکش را رها نکنید.
معنای غیرمستقیم در دیالوگ‌نویسی موفق
مسیرتان را از داستان نویسی تغییر دهید
چهره تاریک جنگی بی‌مکان!
طرحی گسترده‌تر از داستان کوتاه
داستان ناتمام، قابل نقد نیست!
خاطره، داستان نیست!
زبان شاعرانه به داستان کمکی نمی‌کند!
هدف داستان دادن اطلاعات واقعی نیست!
وقتی موضوع فرعی مهمتر از موضوع اصلی می‌شود!
داستان فانتزی هم منطق دارد.
سلما داستانی در سطح افکار و احساسات متناقض قهرمان
وارونه‌گویی (Irony) در داستان آدم‌کش، وزغ و زن زیبا
مضمون یکسان، جانِ داستان کوتاه است
تفنگی که به کار نمی‌آید بر دیوار داستان نیاویزید!
کم هم زیاد است!
نوشتن داستان کار ساده‌ای نیست!
بها دادن به وجوه انسانی در شخصیت‌پردازی


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت