مهدی کفاش

کتاب ها
- یکی بود...سه تا نبود
- وقت معلوم
- قرار مهنانقد ها
یک یادداشت شخصی!
بیان احساس باید در خدمت روایتی جذاب باشد
داستانی با ضرباهنگ سریع
پایان راه داستان و آغاز راهی تازه
دو راه برای جذابیت مضمون و داستان
نوشتن مینی‌مال، کاری است سهل و ممتنع!
به جای مستقیم‌گویی به فهم و درک خواننده اعتماد کنید!
شما قدر کلمات را می‌دانید
پایان غافلگیرکننده داستانک، مهم اما ناکافی!
لگام کلمات سرکش را رها نکنید.
معنای غیرمستقیم در دیالوگ‌نویسی موفق
مسیرتان را از داستان نویسی تغییر دهید
چهره تاریک جنگی بی‌مکان!
طرحی گسترده‌تر از داستان کوتاه
داستان ناتمام، قابل نقد نیست!
خاطره، داستان نیست!
زبان شاعرانه به داستان کمکی نمی‌کند!
هدف داستان دادن اطلاعات واقعی نیست!
وقتی موضوع فرعی مهمتر از موضوع اصلی می‌شود!
داستان فانتزی هم منطق دارد.
سلما داستانی در سطح افکار و احساسات متناقض قهرمان
وارونه‌گویی (Irony) در داستان آدم‌کش، وزغ و زن زیبا
مضمون یکسان، جانِ داستان کوتاه است
تفنگی که به کار نمی‌آید بر دیوار داستان نیاویزید!
کم هم زیاد است!
نوشتن داستان کار ساده‌ای نیست!
بها دادن به وجوه انسانی در شخصیت‌پردازی
اول شخصیت‌پردازی و دوم کشمکش
کار نویسنده داستان تاریخی، بازنویسی تاریخ نیست!
بنای ناقص داستان
ایده ای که هنوز داستان نیست
داستانی خواندنی با ظاهری ساده اما دقیق
روایت سیال ذهن و عدم قطعیت
به شخصیتهای داستانتان اجازه دهید در شرایط بحرانی قرار گیرند
شخصیت داستانتان را آسوده رها نکنید
وقتی که "مانع" نیست!
درک روح حاکم بر زمانه


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت