خسرو باباخانی

نقد ها
عدم تناسب بین قالب و محتوا
به حکایت نزدیک تر است تا داستان
انتخاب سوژه ناآشنا و فریب
گاهی لازم است برآی یک داستان دو صفحه ای پنجاه صفحه اطلاعات جمع آوری کنیم
نوشته شما تا داستان فاصله دارد
گره داستان بهتر است نزدیک به شروع آن باشد نه پایان
متن تا داستانی شدن فاصله دارد
جای خالی دیالوگ
در انتخاب زاویه دید دقت کنیم
وقوع داستان در غیاب مخاطب
شاید گاهی نیاز به تغییر جهان بینی داریم
برای شروع شایسته تر است از تجربیات زیستی خودتان بنویسید
در شروع بهتر است از تجربیات خودتان بنویسید
آیا می توان داستان زا از شکل سرگرمی به تحلیلی بذل کرد؟
انتخاب زاویه دید تک گویی درونی مناسب تر بود
با یک دیالوگ‌نویسی خوب می‌توانست بهتر باشد
بازی با کلمات به جای نوشتن داستان
کاش نمی گفتید نشان می دادید.
زاویه دید کدام آست؟ راوی کیست؟
داستان نویسی عملی است انسانی و قابل آموزش، ودیعه آسمانی نیست
روی تکنیک های دیالوگ نویسی بسیار کار کنید.
اطلاعات کم راوی معضل بزرگی آست .
رنج بی انتهای نوشتن !
رابطه علیت در داستان لنگ می زند .
نویسندگی حرفه ایست کاملآ جدی، شوخی نیست.
دقت در انتخاب سوژه‌ قوی و قاب گسترش
حسن یوسفی در جستجوی تور
نینه روشن تر مرداد
حادثه اصلی آنقدر نا محتمل است که نمی توان باور کرد ؛
استفاده از عنصر تصادف برای گره گشایی مناسب نیست.
مبهم نویس داستان را قوی تر نمی کند
عدم شناخت سوژه و انتخاب زاویه دید نامناسب
مخفی کردن اطلاعات عمل حرفه ای نیست !
تم داستان چیست؟
نداشتن وحدت موضوع
صدایی که هم راوی را جادو می کند هم ما را
وقوع حادثه اصلی در غیاب مخاطب
مکان بی تشخص، زاویه دید غلط
جای خالی صحنه در بزنگاه ها
سخت ترین انتخاب برآی روایت داستان
اطلاعات شما درباره اعتیاد ( سوژه اصلی داستان ) کافی نیست.
داستان کلی سوال بی پاسخ روی دست مان گذشته است!
پیشنهاد میکنم از تجربه های زیستی خودتان استفاده کنید.
داستان مطول شما تعلیق ندارد.
هنر نویسنده ترکیب هنرمندانه عناصر داستانی آست.
اثر شما به گزارش شبیه است تا داستان.
بهتر است هم در فرم و هم در محتوا تجدید نظر کنید.
داستان باید باور پذیر باشد.
دادن اطلاعات اضافه کمکی به جذابیت داستان نمی کند
با تمرین داستان های بهتری خواهیم نوشت.


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت