ندا رسولیزندگی نامه
داستان کوتاه و رمان نویس، اواخر سال های دبیرستان و دانشگاه با شعر و کمی بعد با داستان کوتاه به حیطه ادبیات وارد می شود
آغاز فعالیت جدی داستان نویسی 1393، رشته تحصیلی: شیمی آزمایشگاهی، همکاری با مجلات رشد نوجوان سال تحصیلی (97-98) و (98-99)

کتاب ها
رمان: هیچ کس این زن را نمی‌شناسد/نشر نیستان97(نامزد جایزه ادبی بوشهر)

جوایز
1.رمان هیچ کس این زن را نمی‌شناسد:نامزد جایزه ادبی بوشهر
2.داستان کوتاه: برگزیده اول جایزه ادبی یوسف
3.داستان کوتاه حریم:برگزیده اول جشنواره داستان های بومی البرز
4.داستان کوتاه روزهای خط خطی: برگزیده اول جشنواره حریم عشق
5.داستان کوتاه شب داغ: برگزیده جشنواره سربازان وطن
6.داستان کوتاه مثل باد: برگزیده جشنواره داستان کوتاه ملی اراک
7.داستان کوتاه جنگ مهر: برگزیده مسابقه داستان کوتاه اقتباس
8.داستان کوتاه قربانی: برگزیده جشنواره داستان ایرانِ من

نقد ها
شناخت تکنیک‌های داستان نویسی
انتخاب راوی و شناخت ویژگی‌های آن
بازنویسی تا کامل شدن داستان...
چه اتفاقی قرار است در داستان بیفتد؟
انسجام داستان و گم نکردن رشته اصلی
توجه به صول و قواعد داستان نویسی
توجه به روابط علی و معلولی
داستان شرح و گزارش وضعیت و موقعیت نیست
توجه به تصویرگری و صحنه
اهمیت داستان پردازی
داستان کودک
اهمیت پیرنگ و داستان پردازی
اتفاق داستانی یا حادثه
اتکای داستان به ذهن مخاطب
داستان با عدم تعادل شکل می‌گیرد
از زیر و رو کردن داستان خود نترسید
آنچه مخاطب در نگاه اول می‌بیند
استفاده از ابزار داستانی
انسجام داستان
باورپذیری
متن را به داستان نزدیک کنید
نحوه ی پرداخت
توجه به روابط علی و معلولی
لحن داستان
توجه به قواعد داستان نویسی
یافتن سوژه های خلاقانه
همذات پنداری مخاطب
دیدگاه نویسنده
جایگاه تصادف و شانس در داستان
مخاطب جهانی زنده می‌خواهد
ایده ی خوب، نیازمند داستان پردازی و پرداختِ موثر است
توجه به روابط علی و معلولی و دوری از اغراق
انسجام در فرم روایت
اجازه دهید تب داغ داستان فرو کش کند، سپس به بازنویسی بپردازید
ساختار
تکیه بر اصول و قواعد داستان نویسی
گسترش ایده و رسیدن به طرحی کامل
در بازنویسی هر آنچه را که داستان نیاز دارد اعمال کنید
تفکر و بازی ذهنی نویسنده با ایده ی اولیه و طراحی پیرنگ
توجه به مضمون و نحوه ی انتقال آن
گره اصلیِ داستان پرداخت بیشتری می‌طلبد
داستان ویژگی‌های خاص خودش را دارد
مستقیم گویی راه خوبی برای نمایاندن دیدگاه نیست
توجه به ویژگی های داستان کودک
ایده ای که می‌توانست تبدیل به داستانی جذاب شود
رسالت داستان
موقعیت‌های پر جاذبه را باورپذیر کنید
ورود و پرداخت شخصیت‌ها
هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید
نگاه طنازانه ی نویسنده


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت