ندا رسولیزندگی نامه
داستان کوتاه و رمان نویس، اواخر سال های دبیرستان و دانشگاه با شعر و کمی بعد با داستان کوتاه به حیطه ادبیات وارد می شود
آغاز فعالیت جدی داستان نویسی 1393، رشته تحصیلی: شیمی آزمایشگاهی، همکاری با مجلات رشد

کتاب ها
رمان: هیچ کس این زن را نمی‌شناسد/نشر نیستان97: برگزیده کتاب سال البرز، نامزد جایزه ادبی بوشهر.
مستند داستانی: این پسر من است/ انتشارات خط مقدم

جوایز
رمان هیچ کس این زن را نمی‌شناسد:برگزیده کتاب سال البرز، نامزد جایزه ادبی بوشهر
.داستان کوتاه: برگزیده اول جایزه ادبی یوسف
داستان کوتاه:برگزیده اول جشنواره داستان های بومی البرز
داستان کوتاه: برگزیده اول جشنواره حریم عشق
داستان کوتاه: برگزیده جشنواره سربازان وطن
داستان کوتاه : برگزیده جشنواره داستان کوتاه ملی اراک
داستان کوتاه: برگزیده مسابقه داستان کوتاه اقتباس
داستان کوتاه: برگزیده جشنواره داستان ایرانِ من

نقد ها
اهمیت نثر
چگونگی پرداخت عناصر
در درجه‌ی اول قصه‌ای جذاب و باورپذیر
نیاز به تلاش برای نوشتن متنی احساسی نیست
پازلی که باید کامل شود.
اولین شرط
چفت و بست‌های داستانی
مسئله داستان را برای خواننده جدی کنید
تعلیق و داستان‌پردازی
ایجاد کشمکش
درونمایه
داستان به تصویرگری نیاز دارد
تجربه زیسته
هم قصه و هم فرم، هر دو مهم‌اند
داستان چیست؟
خواننده متوجه‌ی نشانه‌ها در داستان خواهد شد
قبل از هر چیز، نثر
بیان مضمون یا نوشتن داستان؟
گام اول
چگونه گفتن...
هرس کردن
داستان احتیاج به حداقل‌هایی دارد...
آموزش قواعد داستان‌نویسی
هرس کردن
داستان چیست؟
بار احساسات زیاد است و قصه گویی کمرنگ
ظرف داستانِ شما به چه اندازه است؟
در بازنویسی اتفاقات مهمی می تواند بیفتد
در بازنویسی اتفاقات مهمی میتواند بیفتد
در بازنویسی هر آنچه لازم است بر داستان اعمال کنید
اهمیت نثر و زبان
گسترش داستان
انتخاب موضوعات خلاقانه
جهان داستان
هرس کردن
قبل نگارش داستان سوال‌هایی از خود بپرسید
روابط علی و معلولی
باورپذیری
گسترش ایده
مضمون در داستان مینمال
خاطره یا داستان؟
بازنویسی
کشش و جذابیت
انتخاب فرم نباید خللی در پرداخت وارد نماید
داستانِ چه کسی؟ مسئله داستان؟
توجه به حداقل چیزهایی که داستان میخواهد
اصل مهم باورپذیری
معمولی بنویسید، همین معمولی‌ها خاص خواهند شد
باورپذیری
توجه به ظرایف نوشتن


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت