ندا رسولیزندگی نامه
داستان کوتاه و رمان نویس، اواخر سال های دبیرستان و دانشگاه با شعر و کمی بعد با داستان کوتاه به حیطه ادبیات وارد می شود
آغاز فعالیت جدی داستان نویسی 1393، رشته تحصیلی: شیمی آزمایشگاهی، همکاری با مجلات رشد نوجوان سال تحصیلی (97-98) و (98-99)

کتاب ها
رمان: هیچ کس این زن را نمی‌شناسد/نشر نیستان97(نامزد جایزه ادبی بوشهر)

جوایز
1.رمان هیچ کس این زن را نمی‌شناسد:نامزد جایزه ادبی بوشهر
2.داستان کوتاه: برگزیده اول جایزه ادبی یوسف
3.داستان کوتاه حریم:برگزیده اول جشنواره داستان های بومی البرز
4.داستان کوتاه روزهای خط خطی: برگزیده اول جشنواره حریم عشق
5.داستان کوتاه شب داغ: برگزیده جشنواره سربازان وطن
6.داستان کوتاه مثل باد: برگزیده جشنواره داستان کوتاه ملی اراک
7.داستان کوتاه جنگ مهر: برگزیده مسابقه داستان کوتاه اقتباس
8.داستان کوتاه قربانی: برگزیده جشنواره داستان ایرانِ من

نقد ها
جایگاه تصادف و شانس در داستان
مخاطب جهانی زنده می‌خواهد
ایده ی خوب، نیازمند داستان پردازی و پرداختِ موثر است
توجه به روابط علی و معلولی و دوری از اغراق
انسجام در فرم روایت
اجازه دهید تب داغ داستان فرو کش کند، سپس به بازنویسی بپردازید
ساختار
تکیه بر اصول و قواعد داستان نویسی
گسترش ایده و رسیدن به طرحی کامل
در بازنویسی هر آنچه را که داستان نیاز دارد اعمال کنید
تفکر و بازی ذهنی نویسنده با ایده ی اولیه و طراحی پیرنگ
توجه به مضمون و نحوه ی انتقال آن
گره اصلیِ داستان پرداخت بیشتری می‌طلبد
داستان ویژگی‌های خاص خودش را دارد
مستقیم گویی راه خوبی برای نمایاندن دیدگاه نیست
توجه به ویژگی های داستان کودک
ایده ای که می‌توانست تبدیل به داستانی جذاب شود
رسالت داستان
موقعیت‌های پر جاذبه را باورپذیر کنید
ورود و پرداخت شخصیت‌ها
هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید
نگاه طنازانه ی نویسنده
خواننده باید بداند وارد چه جهانی شده است
توجه به ریتم داستان
پرداخت ایده های کلیشه ای
انسجام داستان
جایِ خالی اتفاقِ داستانی
داستان پردازی و همراه شدن با شخصیت‌ها
انتخاب سوژه ای کلیشه ای پرداختی متفاوت و خلاقانه می‌خواهد
مقدمه ای برای شروع یک داستان
فاصله گرفتن از کلیشه ها و پایانی غافلگیرانه
ایده ی خوب پرداخت می‌خواهد
اهمیت نحوه ی پرداخت
نزدیک به خاطره
ایده های تکراری نیاز به پرداختی متفاوت و خلاقانه دارند
توجه به فرهنگ و رسم و رسوم در یک داستان کودک
دادن اطلاعات مهم و پوشاندن حفره ها
در بازنویسی به همه چیز فکر کنید
کاشت داستانی برای رویداد حوادث
توجه به قواعد داستان نویسی و کم کردن بار احساسات
شخصیت پردازی و لحن راوی
انتخاب ایده ها و در هم تنیدگی آن‌ها در داستان
اهمیت پایان بندی
داستان چیست؟
مستقیم گویی و نتیجه گیری ممنوع
وقتی قواعد مینیمال نویسی رعایت می‌شود
لحن راوی
یک داستان نوجوانِ قابل قبول
پرداخت صحیح شخصیت
دادن اطلاعات کافی و پرداخت


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت